<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : Electronic Municipality تا : EmmFF، روش توليد قوانين فازي بازگشتي براي يادگيري دسته بندهاي فازي
بازگشت