<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
NRP5.63 روشي جديد براي بهبود عملكرد استاندارد P.563 در تخمين كيفيت گفتار تحت شرايط شبكه
بازگشت