<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
پارچه -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Textile fabrics -- History -- Programmed instruction ◄ پارچه -- ايران -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ ‪Textile fabrics‪ -- Iran -- History -- Programmed instruction ◄ نساجي -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Textile industry -- History -- Programmed instruction ◄ نساجي -- ايران -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Textile industry -- Iran -- History -- Programmed instruction ◄ نساجي -- تاريخ -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Textile industry -- History -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ نساجي -- ايران -- تاريخ -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Textile industry -- Iran -- History -- Examinations, questions, etc. (Higher)
2
پاسكال (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) -- آموزش برنامه اي ◄ پاسكال (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ پاسكال (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ علوم كامپيوتر -- آموزش برنامه اي ◄ علوم كامپيوتر -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ علوم كامپيوتر -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
3
پايگاه هاي اطلاعاتي -- آموزش برنامه اي ◄ Databases -- Programmed instruction
4
پتروشيمي -- آموزش برنامه اي ◄ پتروشيمي -- راهنماي آموزشي (عالي)
5
پرسپكتيو
6
پروتئين -- ساختار -- آموزش برنامه اي ◄ اسيد هاي نوكلئيك -- ساختار -- آموزش برنامه اي
7
پروجكت مايكروسافت ◄ مديريت طرح ها ◄ تكنولوژي اطلاعات -- مديريت ◄ مديريت طرح ها -- برنامه هاي كامپيوتري
8
پزشكي - نسخه هاي خطي فارسي ◄ نسخه هاي خطي فارسي - ايران
9
پزشكي ◄ بدن انسان ◄ آناتومي انسان
10
پزشكي اسلامي / پزشكي سنتي / طب اسلامي / طب سنتي / تندرستي / گياهان دارويي
11
پليمرها -- آموزش برنامه اي ◄ پليمريزاسيون -- آموزش برنامه اي
12
پليمريزاسيون -- آموزش برنامه اي ◄ Polymerization -- Programmed instruction ◄ پليمريزاسيون -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Polymerization -- Study and teaching (Higher) ◄ پليمرها -- آموزش برنامه اي ◄ Polymers -- Programmed instruction ◄ پليمر ها -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Polymers -- Study and teaching (Higher)
13
پول
بازگشت