<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
رآكتورهاي هسته اي -- آموزش برنامه اي ◄ Nuclear reactors -- Programmed instruction ◄ فيزيك هسته اي -- آموزش برنامه اي ◄ Nuclear physics -- Programmed instruction
2
راديوبيولوژي -- آموزش برنامه اي ◄ Radiobiology -- Programmed instruction
3
راندو ◄ معماري ◄ پرسپكتيو
4
راه آهن -- مهندسي -- آموزش برنامه اي ◄ Railroad engineering -- Programmed instruction ◄ راه آهن -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Railroads -- History -- Programmed instruction ◄ راه آهن -- طرح و ساختمان -- آموزش برنامه اي ◄ Railroads -- Design and construction -- Programmed instruction
5
راهبرد -- آموزش برنامه اي ◄ Strategy‪ -- Programmed instruction ◄ دفاع ملي -- آموزش برنامه اي ◄ Military readiness‪ -- Programmed instruction ◄ استراتژي نظامي -- آموزش برنامه اي ◄ Military strategy‪ -- Programmed instruction
6
راهسازي -- مشخصات ◄ راهسازي -- دستورالعملها
7
راهسازي ◄ روسازي
8
راهنمايان تور -- آموزش برنامه اي ◄ Tour guides (Persons) -- Programmed instruction ◄ گردشگري -- آموزش برنامه اي ◄ Tourism -- Programmed instruction
9
رده بندي كتابخانه كنگره -- آموزش برنامه اي
10
رده بندي كتابها -- ادبيات فرانسه . ◄ رده بندي كتابخانه كنگره .
11
رسانه هاي گروهي -- تحقيق -- روش شناسي
12
رسانه هاي گروهي -- تحقيق -- روش شناسي ◄ رسانه هاي گروهي -- پژوهش ◄ روابط عمومي - پژوهش
13
رسته ها (رياضيات) -- آموزش برنامه اي ◄ Categories (Mathematics) -- Programmed instruction
14
رسم فني -- آموزش برنامه اي ◄ رسم فني -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ طراحي مهندسي -- آموزش برنامه اي ◄ طراحي مهندسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ كشاورزي -- مهندسي -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- مهندسي -- راهنماي آموزشي (عالي)
15
رسوب شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Sedimentology -- Programmed instruction ◄ رسوب شناسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sedimentology -- Study and teaching (Higher)
16
رسوب شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ رسوب شناسي -- آزمايش ها
17
رشد اقتصادي -- جنبه هاي جامعه شناختي -- آموزش برنامه اي ◄ توسعه اجتماعي -- كشور هاي در حال رشد -- آموزش برنامه اي ◄ كشورهاي در حال رشد -- اوضاع اقتصادي -- آموزش برنامه اي
18
رشد سياسي ◄ جامعه شناسي سياسي ◄ جامعه شناسي سياسي -- ايران
19
رفتار درماني -- آموزش برنامه اي ◄ Behavior therapy -- Programmed instruction ◄ روان درماني -- آموزش برنامه اي ◄ Psychotherapy -- Programmed instruction
20
رفتار درماني كودكان ◄ Behavior therapy for children ◄ رفتار درماني كودكان-- آموزش برنامه اي ◄ كودكان -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Child psychology -- Programmed instruction ◄ رفتار درماني كودكان -- آزمون ها و تمرين ها ◄ Behavior therapy for children -- Examinations, questions, etc ◄ كودكان -- روان شناسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Child psychology -- Examinations, questions, etc. (Higher)
21
رفتار سازماني -- آموزش برنامه اي ◄ مديريت -- آموزش برنامه اي
22
رفتار سازماني -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Organizational behavior -- Management -- Programmed instruction ◄ رفتار سازماني -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Organizational behavior -- Management -- Examinations, questions, etc. (Higher)
23
رنگ - مفهوم ◄ رنگ شناسي ◄ طراحي - رنگ ها ◄ گرافيك - رنگ ها
24
رنگ سازي -- آموزش برنامه اي ◄ رنگ -- آزمايش ها ◄ رنگ و رنگرزي -- شيمي
25
رنگ شناسي
26
رنگ و رنگ رزي -- آموزش برنامه اي
27
رنگسازي -- آموزش برنامه اي ◄ رنگ -- آزمايش ها ◄ رنگ و رنگ رزي -- شيمي
28
رنگسازي -- آموزش برنامه اي ◄ رنگ -- آزمايش ها ◄ رنگ و رنگ رزي -- شيمي
29
روابط عمومي
30
روابط عمومي - نظريه ها
31
روابط عمومي ◄ راديو - گويندگي ◄ فن بيان ◄ سخنوري ◄ تلوزيون-گويندگي
32
روان پزشكي -- آموزش برنامه اي ◄ ‪Psychiatry‪ -- Programmed instruction ◄ بيماري هاي رواني ◄ Mental illness ◄ روان پزشكي -- آزمون ها و تمرين ها ( عالي ) ◄ Psychiatry -- Examinations, questions, etc.( Higher) ◄ بيماري هاي رواني -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Mental illness -- Examinations, questions, etc. (Higher)
33
روان درماني -- آموزش برنامه اي ◄ Psychotherapy -- Programmed instruction ◄ مصاحبه روان درماني -- آموزش برنامه اي ◄ Interviewing in psychiatry -- Programmed instruction
34
روان سنجي -- آموزش برنامه اي ◄ Psychometrics -- Programmed instruction ◄ روان سنجي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Psychometrics -- Study and teaching (Higher) ◄ روان شناسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Psychology -- Examinations, questions, etc. (Higher)
35
روان سنجي -- آموزش برنامه اي ◄ روان سنجي -- راهنماي آموزشي (عالي)
36
روان شناسي -- تاريخ ◄ روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي -- تاريخ -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ روان شناسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ روان شناسي
37
روان شناسي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي تربيتي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي
38
روان شناسي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي تربيتي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي -- تحقيق -- آموزش برنامه اي ◄ آمار آموزشي -- آموزش برنامه اي
39
روان شناسي آسيب شناختي -- آموزش برنامه اي ◄ Psychology, Pathological -- Programmed instruction ◄ روان شناسي آسيب شناختي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Psychology, Pathological -- Study and teaching (Higher) ◄ روان شناسي آسيب شناختي -- آزمونها و تمرينها(عالي ) ◄ Psychology, Pathological -- Examinations, questions, etc. (Higher)
40
روان شناسي اجتماعي -- آموزش برنامه اي ◄ Social psychology -- Programmed instruction ◄ روان شناسي اجتماعي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Social psychology -- Study and teaching. (Higher)
41
روان شناسي اجتماعي ◄ آموزش و پرورش
42
روان شناسي باليني تندرستي -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي باليني تندرستي -- راهنماي آموزشي(عالي)
43
روان شناسي باليني تندرستي -- راهنماي آموزشي(عالي) ◄ Clinical health psychology -- Study and teaching(Higher) ◄ روان شناسي باليني تندرستي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Clinical health psychology -- Examinations, questions, etc. (Higher)
44
روان شناسي تجربي -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي تجربي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
45
روان شناسي تربيتي ◄ روان شناسي تربيتي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ روان شناسي تربيتي -- آموزش برنامه اي
46
روان شناسي جنايي -- آموزش برنامه اي ◄ روانشناسي جنايي-- راهنماي آموزشي( عالي)
47
روان شناسي رشد -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي رشد -- راهنماي آموزشي(عالي)
48
روان شناسي رشد -- آموزش برنامه اي ◄ كودكان -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ نوجوانان -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ كودكان -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي
49
روان شناسي سياسي -- آموزش برنامه اي ◄ Political psychology -- Programmed instruction ◄ روان شناسي سياسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Political psychology -- Study teaching (Higher)
50
روان شناسي عصبي -- آموزش برنامه اي ◄ Neuropsychology -- Programmed instruction
51
روان شناسي فيزيولوژيكي -- آموزش برنامه اي
52
روانشناسي شناختي -- آموزش برنامه اي ◄ Cognitive psychology‪ -- Programmed instruction
53
روح ◄ اشباح ◄ پديده شناسي ◄ سينما -- نقد و تفسير ◄ فلسفه -- مقاله ها و خطابه ها
54
روحانيت - اسناد ◄ مجلس شوراي اسلامي - اسناد
55
روزنامه - اصفهان - مشروطه ◄ روزنامه فرج بعد از شدت ◄ روزنامه جهاد ◄ روزنامه جناب
56
روزنامه نگاري -- ايران -- كتابهاي درسي ◄ روزنامه نگاري -- ايران -- آموزش
57
روزنامه نگاري -- ايران -- كتابهاي درسي ◄ روزنامه نگاري -- ايران -- آموزش
58
روزنامه نگاري ◄ خبرنگاران و خبرنگاري
59
روزنامه نگاري ◄ مطبوعات
60
روزنامه نگاري ورزشي
61
روسازي -- آموزش برنامه اي ◄ Pavements -- Programmed instruction ◄ روسازي ◄ Pavements
62
روستا ها -- ايران -- اوضاع اقتصادي ◄ ايران -- اوضاع اقتصادي
63
روستا ها -- قوانين و مقررات -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Villages -- Law and legislation -- Iran -- Programmed instruction ◄ عمران روستا يي -- قوانين و مقررات -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Rural development -- Law and legislation -- Iran -- Programmed instruction
64
رويان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Embyrology -- Programmed instruction
65
رياضي
66
رياضي -- مساله
67
رياضيات -- آموزش برنامه اي
68
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ Mathematics -- Programmed instruction ◄ رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Mathematics -- Study and teaching (Higher) ◄ رياضيات -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Mathematics -- Examinations, questions, etc. (Higher)
69
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ رياضيات -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
70
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره -- آموزش برنامه اي
71
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره (عالي)
72
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره (عالي)
73
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره (عالي)
74
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ آمار -- آموزش برنامه اي ◄ آمار -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
75
رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ علوم كامپيوتر -- رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ علوم كامپيوتر -- رياضيات -- مسائل، تمرين ها وغيره (عالي)
76
رياضيات -- برنامه هاي كامپيوتري -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- داده پردازي -- آموزش برنامه اي
77
رياضيات -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- فلسفه -- آموزش برنامه اي
78
رياضيات -- راهنماي آموزشي (ابتدايي) -- آموزش برنامه اي ◄ تدريس -- آموزش برنامه اي
79
رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Mathematics -- Study and teaching (Higher) ◄ رياضيات -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Mathematics -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ Mathematics -- Problems, exercises, etc. (Higher)
80
رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ رياضيات -- مسايل، تمرين ها و غيره -- آموزش برنامه اي ◄ رياضيات -- آموزش برنامه اي ◄ فيزيك -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ فيزيك -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ فيزيك -- آموزش برنامه اي
81
رياضيات -- مسائل ، تمرينها و غيره
بازگشت