<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
كار -- قوانين و مقررات -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Labor laws and legislation -- Iran -- Programmed instruction ◄ كار و كارگري -- قوانين و مقررات -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Labor laws and legislation -- Iran -- Programmed instruction ◄ كار -- قوانين و مقررات -- ايران -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Labor laws and legislation -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ كار و كارگري -- قوانين و مقررات -- ايران -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Labor laws and legislation -- Iran -- Examinations, questions, etc. (Higher)
2
كارآفريني
3
كارآفريني
4
كارآفريني -- آموزش برنامه اي
5
كارآموزي ◄ كارآموزي (آموزش و پرورش) ◄ آموزش حين خدمت
6
كاربري زمين -- آموزش برنامه اي ◄ Land use -- Programmed instruction ◄ كاربري زمين -- جنبه هاي زيست محيطي -- آموزش برنامه اي ◄ Land use -- Environmental aspects -- Programmed instruction ◄ كاربري زمين -- داده پردازي ◄ Land use -- Data processing ◄ آمايش سرزمين -- آموزش برنامه اي ◄ Reclamation of land -- Programmed instruction ◄ آمايش سرزمين -- داده پردازي ◄ Reclamation of land -- Data processing
7
كارسنجي -- آموزش برنامه اي ◄ Work measurement -- Programmed instruction ◄ كار سنجي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Work measurement -- Study and teaching (Higher) ◄ كار سنجي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Work measurement -- Examinations, questions, etc.(Higher) ◄ زمان سنجي -- آموزش برنامه اي ◄ Time measurements -- Programmed instruction ◄ زمان سنجي -- راهنماي آموزشي(عالي) ◄ Time measurements -- Study and teaching(Higher) ◄ زمان سنجي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Time measurements -- Examinations, questions, etc.(Higher)
8
كارگر و كارفرما -- آموزش برنامه اي ◄ كار و اشتغال -- آموزش برنامه اي
9
كاغذسازي ◄ Papermaking ◄ كاغذ -- ايران ◄ Paper -- Iran ◄ كاغذ دست ساز ◄ Paper, Handmade
10
كالا ها - رده بندي ◄ صنعت- رده بندي ◄ محصولات - طبقه بندي ◄ تجارت - ايران
11
كامپايلر ها (برنامه كامپيوتر) -- آموزش برنامه اي ◄ كامپايلر ها (برنامه كامپيوتر) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
12
كتاب -- ايران -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ كتاب -- ايران -- تاريخ ◄ خط -- ايران -- تاريخ ◄ چاپ -- ايران
13
كتاب -- نگهداري و مرمت ◄ كتاب -- نگهداري و مرمت -- كتابشناسي
14
كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي - فهرستها ◄ ايران - تاريخ - قاجاريان - اسناد و مدارك - فهرستها
15
كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي - فهرستها ◄ نسخه هاي خطي - ايران - تهران - فهرستها
16
كتابخانه ها -- آمار -- آموزش برنامه اي ◄ Library statistics -- Data processing -- Programmed instruction ◄ اطلاع رساني -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي ◄ Information science -- Statistical methods -- Programmed instruction
17
كتابخانه ها -- بازاريابي ◄ خدمات اطلاع رساني -- بازاريابي
18
كتابخانه ها -- وبگاه ها -- طراحي -- آموزش برنامه اي ◄ Library Web site -- Design -- Programmed instruction ◄ كتابخانه ها -- وبگاه ها -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Library Web site -- Management -- Programmed instruction
19
كتابخانه هاي الكترونيكي -- ايران -- كنگره ها ◄ كتابخانه هاي الكترونيكي -- كنگره ها ◄ كتابخانه هاي ديجيتال ◄ كتابخانه هاي رقومي
20
كتابخانه هاي تخصصي ◄ Special libraries ◄ مديريت دانش ◄ Knowledge management ◄ كتابخانه هاي تخصصي -- مديريت ◄ Special libraries -- Administration
21
كتابخانه هاي دانشگاهي
22
كتابخانه هاي دانشگاهي
23
كتابخانه هاي مدارس -- آموزش برنامه اي ◄ School libraries -- Programmed instruction ◄ كتابخانه ها و آموزش از راه دور -- آموزش برنامه اي ◄ Libraries and distance education -- Programmed instruction
24
كتابخانه هاي مدارس -- راهنماي آموزشي ◄ كتابخانه هاي آموزشگاهي
25
كتابخانه هاي مدارس ◄ كتابخانه هاي آموزشگاهي
26
كتابداري -- آموزش برنامه اي ◄ اطلاع رساني -- آموزش برنامه اي ◄ كتابخانه ها
27
كتابداري -- آموزش برنامه اي ◄ خدمات اطلاع رساني -- آموزش برنامه اي
28
كتابشناسان - سرگذشتنامه ◄ آقا بزرگ تهراني ، محمد محسن ، سرگذشتنامه
29
كروماتوگرافي -- آموزش برنامه اي ◄ Chromatographic analysis -- Programmed instruction
30
كروماتين -- آموزش برنامه اي ◄ Chromatin -- Programmed instruction ◄ زيست شيمي -- آموزش برنامه اي ◄ Biochemistry -- Programmed instruction ◄ شيمي ژنتيك -- آموزش برنامه اي ◄ Biochemical genetics -- Programmed instruction
31
كسب و كار ◄ بيكاري ◄ راهنمايي شغلي
32
كشاورزي -- آموزش برنامه اي
33
كشاورزي -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- راهنماي آموزشي (عالي)
34
كشاورزي -- ايران -- ترويج -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- ايران -- ترويج -- آزمون ها وتمرين ها (عالي) ◄ كشاورزي -- ترويج -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- جنبه هاي اقتصادي -- آموزش برنامه اي
35
كشاورزي -- ايران -- ترويج -- برنامه هاي درسي ◄ Agricultural extension work -- Iran -- Curricula ◄ كشاورزي -- ايران -- برنامه هاي درسي -- ارزشيابي ◄ Agriculture -- Iran -- Curriculla -- Evaluation ◄ برنامه هاي درسي -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Education -- Curricula -- Iran -- Programmed instruction ◄ كشاورزي -- ايران -- ترويج -- آموزش برنامه اي ◄ Agricultural extension work -- Iran -- Programmed instruction
36
كشاورزي -- ايران -- ترويج ◄ Agricultural extension work -- Iran ◄ كشاورزي -- ترويج ◄ Agricultural extension work ◄ كشاورزي -- آموزش ◄ Agricultural education
37
كشاورزي -- تحقيق -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- جنبه هاي اقتصادي
38
كشاورزي -- جنبه هاي اقتصادي ◄ كشاورزي -- جنبه هاي اقتصادي -- داده پردازي -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- روشهاي آماري -- داده پردازي -- آموزش برنامه اي
39
كشاورزي -- حسابداري ◄ حسابداري
40
كشاورزي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي ◄ Agriculture -- Statistical methods -- Programmed instruction ◄ تجزيه و تحليل چند متغيره -- آموزش برنامه اي ◄ Multivariate analysis -- Programmed instruction
41
كشاورزي -- ماشين آلات -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- ماشين آلات -- راهنماي آموزشي (عالي)
42
كشاورزي -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
43
كشاورزي -- نوآوري -- آموزش برنامه اي ◄ Agricultural innovations -- Programmed instruction ◄ كشاورزي -- ايران -- نوآوري -- آموزش برنامه اي ◄ Agricultural innovations -- Iran -- Programmed instruction ◄ نوآوري -- آموزش برنامه اي ◄ Technological innovations‪ -- Programmed instruction
44
كشاورزي پايدار -- آموزش برنامه ا ي ◄ كشاورزي پايدار -- راهنماي آموزشي(عالي)
45
كشاورزي تجربي -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي تجربي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ كشاورزي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي
46
كشاورزي تجربي -- روش هاي آماري -- آموزش برنامه اي ◄ Agriculture -- Experimentation -- Statistical methods -- Programmed instruction ◄ كشاورزي تجربي -- روش هاي آماري -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Agriculture -- Experimentation -- Statistical methods -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ كشاورزي تجربي -- آموزش برنامه اي ◄ Agriculture -- Experimentation -- Programmed instruction ◄ كشاورزي تجربي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Agriculture -- Experimentation -- Examinations, questions, etc. (Higher)
47
كشاورزي و دولت -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي و دولت -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- ايران -- جنبه هاي اقتصادي -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- جنبه هاي اقتصادي -- آموزش برنامه اي
48
كشتي (ورزش) -- آموزش برنامه اي
49
كشورداري -- كشورهاي اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14 ◄ پادشاهي -- متون قديمي تا قرن 14 ◄ نثر فارسي -- قرن ق 12 ◄ اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
50
كشورداري -- كشورهاي اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14 ◄ پادشاهي -- متون قديمي تا قرن 14 ◄ نثر فارسي -- قرن ق 12 ◄ اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
51
كشورهاي اسلامي -- آينده نگري ◄ فراتجدد -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام ◄ جهاني شدن -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام ◄ مسلمانان -- تاثير جهاني شدن -- مقاله ها و خطابه ها ◄ اسلام و دنيوي گرايي -- مقاله ها و خطابه ها
52
كشورهاي اسلامي - سير و سياحت -- قرن 8ق. ◄ ايران - سير و سياحت -- قرن 8ق. ◄ كشورهاي اسلامي - سفرنامه ◄ ايران - سفرنامه
53
كلاسداري -- آموزش برنامه اي ◄ ‪Classroom management -- Programmed instruction
54
كلام ◄ اخلاق ◄ تدبير منزل ◄ مديريت منزل ◄ حكمت عملي
55
كلام اسماعيليه ◄ نثر فارسي -- قرن 4ق
56
كلام شيعه اماميه -- آموزش برنامه اي ◄ شيعه -- عقايد -- آموزش برنامه اي
57
كلام فلسفي -- تاريخ عقايد -- قرون وسطا، م 1500 - 600 ◄ توماس آكويناس ، قديس ، 1225؟ - 1274م .‎ -- Thomas, Aquinas, Saintكلام فلسفي
58
كليله و دمنه -- نقد و تفسير -- آموزش برنامه اي ◄ نثر فارسي -- قرن 6ق. -- تاريخ و نقد ◄ ادبيات فارسي -- آموزش برنامه اي
59
كنترل كيفي -- روش هاي آماري ◄ كنترل فرآيند ها -- روش هاي آماري
60
كوانتوم -- آموزش برنامه اي
61
كوانتوم -- آموزش برنامه اي ◄ Quantum theory -- Programmed instruction ◄ كوانتوم -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Quantum theory -- Study and teaching (Higher) ◄ كوانتوم -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Quantum theory -- Examinaions, questions, etc. (Higher)
62
كوانتوم -- آموزش برنامه اي ◄ كوانتوم -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ كوانتوم -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
63
كوچ -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ ايلات و عشاير -- ايران -- وضع اقتصادي -- آموزش برنامه اي
64
كودكان -- آسيب شناسي رواني -- آموزش برنامه اي ◄ كودكان -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي
65
كودكان تيزهوش -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ كودكان تيزهوش -- آموزش و پرورش -- آموزش برنامه اي ◄ كودكان عقب مانده -- روا ن شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ كودكان عقب مانده -- آموزش و پرورش -- آموزش برنامه اي
66
كودكان عقب مانده -- روا ن شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Children with mental disabilities -- Psychology -- Programmed instruction ◄ كودكان تيزهوش -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Gifted children -- Psychology -- Programmed instruction
67
كوروش هخامنشي ، شاه ايران 529ق م - سرگذشتنامه ◄ ايران - تاريخ - هخامنشيان - 558، 529 - سرگذشتنامه ◄ ايران - شاهان و فرمانرويان - سرگذشتنامه
68
كيفيت فراگير -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ بهره وري -- مديريت -- آموزش برنامه اي
بازگشت