<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
مازندران - سيرو سياحت ◄ استرآباد - سيرو سياحت ◄ گيلان - سيرو سياحت
2
ماشين آلات -- آموزش برنامه اي
3
ماشين آلات -- آموزش برنامه اي ◄ Machinery -- Programmed instruction
4
ماشين آلات -- طراحي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Machine design -- Study and teaching (Higher) ◄ ماشين آلات -- طراحي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Machine design -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ قطعات ماشين -- طراحي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Machine parts -- Design -- Study and teaching (Higher) ◄ قطعات ماشين -- طراحي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Machine parts -- Design -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ طراحي مهندسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Engineering design -- Study and teaching (Higher)
5
ماكيان -- بيماريها -- آموزش برنامه اي ◄ Poultry‪ -- Diseases -- Programmed instruction ◄ ماكيان -- بهداشت -- آموزش برنامه اي ◄ Poultry‪ -- Hygiene‪ -- Programmed instruction ◄ بهداشت دام -- آموزش برنامه اي ◄ Veterinary hygiene -- Programmed instruction ◄ دام ها -- بيماريها -- آموزش برنامه اي ◄ Livestock -- Diseases -- Programmed instruction ◄ دامپروري -- آموزش برنامه اي ◄ Animal culture -- Programmed instruction
6
ماليات -- حسابداري -- آموزش برنامه اي ◄ ماليات -- حسابداري -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ماليات -- حسابداري -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
7
ماليه عمومي -- آموزش برنامه اي ◄ Finance, Public -- Programmed instruction ◄ سياست مالي -- آموزش برنامه اي ◄ Fiscal policy -- Programmed instruction
8
ماه -- رويت (فقه )
9
ماهي شناسي ◄ Ichthyology ◄ ماهي ها -- رده بندي ◄ Fishes -- Classification
10
ماهي ها -- پرورش و تكثير -- آموزش برنامه اي ◄ Fish culture -- Programmed instruction ◄ ماهي ها -- توليد مثل ◄ Fishes -- Reproduction
11
ماي . اس . كيو ال (منبع الكترونيكي ) ◄ اس . كيو.ال (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) ◄ my sql
12
متابوليسم -- تنظيم -- آموزش برنامه اي ◄ متابوليسم -- تنظيم -- راهنماي آموزشي (عالي)
13
متابوليسم ◄ زيست شيمي ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
14
مجتهدان و علما ◄ اسلام - بررسي و شناخت
15
مجموعه هاي فازي -- آموزش برنامه اي ◄ Fuzzy sets -- Programmed instruction ◄ منطق فازي -- آموزش برنامه اي ◄ Fuzzy logic -- Programmed instruction ◄ سيستم هاي فازي -- آموزش برنامه اي ◄ Fuzzy systems -- Programmed instruction
16
محمد (ص )، پيامبر اسلام ، 53 قبل از هجرت - 11ق . -- سرگذشتنامه
17
محمد (ص )، پيامبر اسلام ، 53 قبل از هجرت - 11ق .-- دعوت ◄ محمد (ص )، پيامبر اسلام ، 53 قبل از هجرت - 11ق .-- رسالت سياسي ◄ اسلام -- تبليغات ◄ خلفاي راشدين -- نامه ها
18
محمد (ص) ، پيامبر اسلام ، 53 قبل از هجرت - 11ق. ◄ Muhammad , Prophet , d. 632 ◄ اسلام -- تاريخ -- از آغاز تا 41ق ◄ Islam -- History -- To 661
19
محمد ، ﴿ص﴾ پيامبر اسلام ◄ دعوت اسلامي ◄ بعثت ◄ مكه ◄ دين اسلام
20
محمد پيامبر اسلام ص - سرگذشتنامه ◄ محمد پيامبر اسلام ص - سير و سلوك
21
محمد رضا پهلوي - تاريخ ◄ پهلوي - تاريخ - ايران ◄
22
محمد(ص )، پيامبر اسلام ، 53 قبل از هجرت - 11ق . -- سرگذشتنامه ◄ حضرت محمد ﴿ص﴾ - سرگذشتنامه
23
محيط زيست -- حفاظت ◄ محيط زيست - آب ◄ محيط زيست - هوا ◄ محيط زيست - تنوع زيستي ◄ محيط زيست - خاك ◄ محيط زيست - زباله ◄ زيست محيطي
24
محيط زيست -- حفاظت ◄ محيط زيست -- حفاظت- زنان ◄ محيط زيست -- حفاظت - زنان روستايي
25
محيط زيست ◄ محيط زيست -- حفاظت
26
مخابرات -- كشورهاي در حال رشد -- جنبه هاي اجتماعي ◄ تكنولوژي اطلاعات -- كشورهاي در حال رشد -- جنبه هاي اجتماعي ◄ فناوري اطلاعات و ارتباطات ◄ تكنولو‍ ژي ارتباطات ◄ تكنولوژي اطلاعات ◄ روابط عمومي
27
مدارهاي برقي -- آموزش برنامه اي ◄ مدارهاي برقي -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
28
مدارهاي برقي -- آموزش برنامه اي ◄ مدارهاي برقي -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
29
مدارهاي برقي -- دستنامه هاي آزمايشگاهي -- آموزش برنامه اي ◄ Electric circuits -- Laboratory manuals -- Programmed instruction
30
مدرسه ها -- مديريت و سازماندهي -- آموزش برنامه اي ◄ آموزش و پرورش -- هدف ها و نقش ها -- آموزش برنامه اي
31
مدرسه ها -- مديريت و سازماندهي -- آموزش برنامه اي ◄ مدرسه ها -- مديريت و سازماندهي
32
مدرسه ها -- نظارت و سرپرستي -- آموزش برنامه اي ◄ راهنمايي شغلي -- آموزش برنامه اي
33
مديريت -- آمار -- آموزش برنامه اي ◄ آمار -- آموزش برنامه اي
34
مديريت -- آموزش برنامه اي
35
مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Management -- Programmed instruction
36
مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Management -- Programmed instruction ◄ مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Management -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ مديران -- اخلاق حرفه اي ◄ Executives -- Professional ethics ◄ برنامه ريزي راهبردي ◄ Strategic planning
37
مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Management -- Programmed instruction ◄ مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Management -- Study and teaching (Higher) ◄ مديريت -- آمار -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Management -- Statistics -- Examinations, questions, etc. (Higher)
38
مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ سازمان -- آموزش برنامه اي ◄ سازمان -- راهنماي آموزشي (عالي)
39
مديريت -- تحقيق -- روش شناسي ◄ تحقيق -- روش شناسي
40
مديريت (اسلام) -- آموزش برنامه اي
41
مديريت (اسلام) -- آموزش برنامه اي ◄ Management -- Religious aspects -- Islam -- Programmed instruction ◄ مديريت (اسلام) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Management -- Religious aspects -- Islam -- Examinations, questions, etc. (Higher)
42
مديريت (اسلام) -- آموزش برنامه اي ◄ مديريت (اسلام) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
43
مديريت (اسلام) -- آموزش برنامه اي ◄ مديريت (اسلام) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Management -- Religious aspects -- Islam -- Examinations, questions, etc. (Higher)
44
مديريت ◄ سازمان ◄ ورزش -- مديريت
45
مديريت بحران -- آموزش برنامه اي
46
مديريت تطبيقي -- آموزش برنامه اي
47
مديريت توليد -- آموزش برنامه اي
48
مديريت دانش
49
مديريت دانش -- آموزش برنامه اي ◄ مديريت دانش -- آزمونها و تمرينها(عالي) ◄ سازمانهاي كل گرا -- آموزش برنامه اي ◄ سازمان هاي مجازي -- آموزش برنامه اي
50
مديريت دانش ◄ دانش سازماني ◄ مديريت دانش مدلها
51
مديريت دولتي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام -- آموزش برنامه اي ◄ Public administration -- Religious aspects‪ -- Islam -- Programmed instruction ◄ مديريت (اسلام) -- آموزش برنامه اي ◄ Management -- Religious aspects -- Islam -- Programmed instruction ◄ مديريت دولتي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام -- آزمون ها و تمرين ها ◄ Public administration -- Religious aspects -- Islam -- Programmed instruction
52
مديريت زمان ◄ مديريت وقت ◄ اتلاف زمان ◄ زمان بندي كارها
53
مديريت طرح ها
54
مديريت فرهنگي ◄ مهندسي فرهنگي ◄ برنامه ريزي فرهنگي ◄ فرهنگ
55
مديريت مالي -- آموزش برنامه اي ◄ شركت ها -- امور مالي -- آموزش برنامه اي ◄ مديريت مالي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
56
مديريت محيط زيست ◄ Environmental management ◄ سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ◄ Geographic information systems ◄ سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي -- نرم افزار ◄ Geographic information systems -- Software
57
مراجع -- آموزش برنامه اي ◄ Reference books -- Programmed instruction ◄ تحقيق -- روش شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Research -- Methodology -- Programmed instruction ◄ مراجع -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Reference books -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ تحقيق -- روش شناسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Research -- Methodology -- Examinations, questions, etc. (Higher)
58
مراجع -- آموزش برنامه اي ◄ Reference books -- Programmed instruction ◄ مراجع -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Reference books -- Examinations, questions, etc. (Higher)
59
مراجع ◄ خدمات مرجع ◄ تحقيق ◄ مراجع ◄ خدمات مرجع ◄ تحقيق
60
مراجع ◄ خدمات مرجع ◄ مراجع -- كتا بشناسي
61
مرتع و مرتع داري -- آموزش برنامه اي
62
مرتع و مرتع داري -- آموزش برنامه اي ◄ دامپروري -- آموزش برنامه اي
63
مرتع و مرتع داري -- آموزش برنامه اي ◄ مرتع و مرتع داري -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ مرتع و مرتع داري -- پايش -- آموزش برنامه اي ◄ مرتع و مرتع داري -- پايش -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
64
مرتع و مرتع داري -- بوم شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ مرتع و مرتع داري -- بوم شناسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ بوم شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ بوم شناسي -- راهنماي آموزشي (عالي)
65
مرغ داري -- آموزش برنامه اي ◄ Poultry industry -- Programmed instruction ◄ مرغ داري -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Poultry industry -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ مرغ داري -- ايران ◄ Poultry industry -- Iran
66
مزرعه داري و دهداري -- آموزش برنامه اي ◄ كشاورزي -- جنبه هاي اقتصادي -- آموزش برنامه اي
67
مسافرت ◄ Travel ◄ گردشگري ◄ Tourism ◄ سفرهاي هوايي ◄ Air travel
68
مساله چند جسمي ◄ Many-body problem ◄ مساله چند جسمي -- مسائل، تمرين ها و غيره. ◄ Many-body problem -- Problems, exercises, etc
69
مسعود سعد سلمان، 438؟ - 515ق . ديوان -- نقد و تفسير ◄ شعر فارسي -- قرن 5ق. -- آموزش برنامه اي
70
مسكن - ايران - آذربايجان شرقي - آمار ◄ آذربايجان شرقي - سرشماري 1385 ◄ آذربايجان شرقي - جمعيت - آمار
71
مسكن - ايران - آمار ◄ جمعيت - ايران- آمار ◄ ايران - سرشماري 1385
72
مسكن -- جنبه هاي اجتماعي -- آموزش برنامه اي ◄ Housing -- Social aspects -- Programmed instruction ◄ مسكن -- جنبه هاي زيست محيطي -- آموزش برنامه اي ◄ Housing -- Environmental aspects -- Programmed instruction ◄ مسكن -- جنبه هاي اقتصادي -- آموزش برنامه اي ◄ Housing -- Economic aspects -- Programmed instruction ◄ مسكن -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Housing -- History -- Programmed instruction
73
مسكوب، شاهرخ، 1304 - 1384 -- يادنامه ها
74
مسووليت (حقوق) -- آموزش برنامه اي ◄ Liability (Law) -- Programmed instruction ◄ مسووليت (حقوق) -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Liability (Law) -- Iran -- Programmed instruction ◄ عقد ضمان -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ Suretyship and guaranty -- Iran -- Programmed instruction
75
مشاركت اجتماعي -- آموزش برنامه اي ◄ Social participation -- Programmed instruction ◄ برنامه ريزي اجتماعي -- آموزش برنامه اي ◄ Social planning -- Programmed instruction
76
مشاهير
77
مشاوره -- آموزش برنامه اي
78
مشاوره -- آموزش برنامه اي ◄ Counseling -- Programmed instuction ◄ مشاوره آموزشي -- آموزش برنامه اي ◄ Educational counseling -- Programmed instruction
79
مشاوره -- آموزش برنامه اي ◄ مشاوره -- راهنماي آموزشي (عالي)
80
مشاوره خانواده -- آموزش برنامه اي ◄ Family counseling -- Programmed instruction ◄ مشاوره خانواده -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Family counseling -- Examinations, questions, etc. (Higher)
81
مصالح ساختماني -- آموزش برنامه اي ◄ Building materials -- Programmed instruction ◄ مصالح ساختماني -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Building materials -- Examinations, questions, etc. (Higher)
82
مصرف كنندگان -- رفتار -- آموزش برنامه اي ◄ مصرف كنندگان -- رفتار -- راهنماي آموزشي(عالي)
83
مصور سازي اطلاعات -- آموزش برنامه اي ◄ Information visualization -- Programmed instruction ◄ مصور سازي اطلاعات -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Information visualization -- Study and teaching (Higher) ◄ انتشارات علمي -- ارزشيابي -- آموزش برنامه اي ◄ Science publishing -- Evaluation -- Programmed instruction ◄ انتشارات علمي -- ارزشيابي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Science publishing‪ -- Evaluation -- Study and teaching (Higher)
84
مطالعه و فراگيري -- آموزش برنامه اي ◄ آموزش تطبيقي
85
مطبوعات -- ايران -- كنگره ها
86
مطبوعات ◄ Press ◄ مطبوعات -- ايران ◄ Press -- Iran ◄ رسانه هاي گروهي -- آموزش برنامه اي ◄ Mass media -- Programmed instruction
87
مطبوعات ◄ نشريات ادواري
88
معاد ◄ رستاخيز ◄ برزخ
89
معادله هاي ديفرانسيل -- آموزش برنامه اي ◄ Differential Equations -- Programmed instruction ◄ معادله هاي ديفرانسيل -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ Differential Equations -- Problems, exercices, etc. (Higher)
90
معادله هاي ديفرانسيل -- آموزش برنامه اي ◄ معادله هاي ديفرانسيل -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
91
معاني و بيان -- آموزش برنامه اي
92
معاني و بيان -- آموزش برنامه اي ◄ Rhetoric -- Programmed instruction ◄ فارسي -- معاني و بيان -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Persian language -- Rhetoric -- Study and teaching (Higher)
93
معاني و بيان -- آموزش برنامه اي ◄ فارسي -- معاني و بيان -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ فارسي -- معاني و بيان -- آزمون هاوتمرين ها(عالي)
94
معماران -- ايران -- اصفهان . ◄ معماران اسلامي . ◄ معماران -- ايران -- سرگذشتنامه . ◄ معماري -- ايران -- اصفهان .
95
معماري -- آموزش برنامه اي
96
معماري -- آموزش برنامه اي ◄ Architecture -- Programmed instruction ◄ معماري -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Architecture -- Examinations, questions, etc (Higher) ◄ ساختمان سازي -- صنعت و تجارت -- آموزش برنامه اي ◄ Construction industry -- Programmed instruction
97
معماري -- آموزش برنامه اي ◄ Architecture -- Programmed instruction ◄ معماري -- عوامل انساني -- آموزش برنامه اي ◄ Architecture‪ -- Human factors -- Programmed instruction ◄ معماري -- جنبه هاي روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Architecture‪ ‪ -- Psychological aspects -- Programmed instruction ◄ طبيعت -- اثر انسان -- آموزش برنامه اي ◄ Nature‪ -- Effect of human beings on -- Programmed instruction
98
معماري -- آموزش برنامه اي ◄ معماري -- تاريخ
99
معماري ◄ اسكيس - خود آموز ◄ راندو - خود آموز ◄ معمار
100
معماري- ايران _ اصفهان ◄ مساجد جامع صغير - اصفهان ◄ مسجد جورچير اصفهان ﴿ مسجد حكيم﴾
101
معماري منظر -- طرح و نقشه ◄ طراحي منظر ◄ باغسازي منظر ◄ باغ ها -- تاريخ
102
معماري منظرشهري ◄ پارك هاي شهري
103
معماها | رياضيات -- سرگرميها
104
معنويت در هنر -- آموزش برنامه اي ◄ Spirituality in art -- Programmed instruction ◄ هنر اسلامي -- آموزش برنامه اي ◄ Islamic art -- Programmed instruction ◄ هنر اسلامي -- فلسفه ◄ Islamic art -- Philosophy ◄ هنر و اخلاق -- ايران ◄ Art and morals -- Iran
105
مقاله نويسي ◄ Essays -- Authorship ◄ زبان انگليسي -- معاني و بيان ◄ English language -- Rhetoric ◄ زبان انگليسي -- انشاء و تمرين -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ English language -- Composition and exercises -- Study and teaching (Higher) ◄ زبان انگليسي -- كتاب هاي قرائت (دانشگاهي) ◄ English language -- *Readers (College)
106
مقاله هاي فارسي
107
مقاله هاي فارسي - قرن 14 ◄ اسلام - مقاله ها و خطابه ها ◄ كتاب و فرهنگ ◄ تشيع - مقاله ها و خطابه ها
108
مكانيك آماري -- آموزش برنامه اي ◄ مكانيك آماري -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ مكانيك آماري -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
109
مكانيك پيوستار -- آموزش برنامه اي ◄ Continuum mechanics -- Programmed instruction ◄ مكانيك پيوستار -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Continuum mechanics -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ مكانيك پيوستار -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ Continuum mechanics -- Problems, exercieses, etc. (Higher)
110
مكانيك تحليلي
111
مكتب تفكيك ◄ شناخت (فلسفه اسلامي) ◄ الهيات
112
منابع زمين گرمايي
113
منابع طبيعي -- قوانين و مقررات -- آموزش برنامه اي ◄ منابع طبيعي -- قوانين و مقررات -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ منابع طبيعي -- ايران -- آموزش برنامه اي
114
منطق -- آموزش برنامه اي ◄ Logic -- Programmed instruction
115
منطق ◄ تصميم ناپذيري
116
منظومه شمسي -- مقاله ها و خطابه ها. ◄ سياره ها -- مقاله ها و خطابه ها. ◄ علوم -- مقاله ها و خطابه ها.
117
مهدويت ◄ حضرت مهدي ﴿عج﴾ ◄ امام زمان ﴿عج﴾ ◄ غيبت ﴿ حضرت مهدي﴾ ◄ محمد بن حسن ، امام دوازدهم
118
مهدويت ◄ غيبت ﴿ حضرت مهدي عج ﴾ ◄ محمد بن حسن ، امام دوازدهم شيعيان ◄ امام زمان ﴿عج﴾
119
مهره داران -- سنگواره ها -- آموزش برنامه اي ◄ ديرين شناسي -- آموزش برنامه اي
120
مهندسي -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Engineering -- Management -- Programmed instruction ◄ مهندسي -- مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Engineering -- Management -- Study and teaching (Higher) ◄ مهندسي -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Engineering -- Management -- Examinations, questions, etc. (Higher)
121
مهندسي برق -- آموزش برنامه اي ◄ مهندسي برق -- مسائل، تمرين ها، و غيره (عالي) ◄ الكترونيك -- آموزش برنامه اي ◄ الكترونيك -- مسائل ، تمرينها و غيره (عالي)
122
مهندسي پليمر -- آموزش برنامه اي ◄ Polymer engineering -- Programmed instruction ◄ مهندسي پليمر -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Polymer engineering -- Examinations, questions etc. (Higher) ◄ پليمرها -- آموزش برنامه اي ◄ Polymers -- Programmed instruction ◄ پليمرها -- تجزيه و آزمايش -- آموزش برنامه اي ◄ Polymers‪ -- Analysis -- Programmed instruction ◄ پليمر ها -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Polymers -- Examinations, questions, etc. (Higher)
123
مهندسي ترافيك -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Traffic engineering -- Study and teaching (Higher) ◄ مهندسي ترافيك -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Traffic engineering -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ مهندسي ترافيك -- ايران ◄ Traffic engineering -- Iran
124
مهندسي شيمي -- وسايل و تجهيزات -- رسم فني -- آموزش برنامه اي ◄ طرح هاي صنعتي -- آموزش برنامه اي
125
مهندسي صنايع -- نرم افزار ◄ مهندسي صنايع -- برنامه هاي كامپيوتري
126
مهندسي مالي ◄ مديريت ريسك ◄ معاملات آتي ◄ اختيار معامله ◄ قراردادها
127
مهندسي مجدد (مديريت) -- آموزش برنامه اي ◄ Reengineering (Management) -- Programmed instruction ◄ مهندسي مجدد (مديريت) -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Reengineering (Management) -- Study and teaching (Higher) ◄ مهندسي مجدد (مديريت) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Reengineering (Management) -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ گردش كار -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Workflow -- Management -- Programmed instruction ◄ گردش كار -- مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Workflow -- Management -- Study and teaching (Higher) ◄ گردش كار -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Workflow -- Management -- Examinations, questions, etc. (Higher)
128
مهندسي محيط زيست -- آموزش برنامه اي ◄ مهندسي محيط زيست -- راهنماي آموزشي (عالي)
129
مهندسي محيط زيست -- آموزش برنامه اي ◄ مهندسي محيط زيست -- راهنماي آموزشي (عالي)
130
مواد غذايي -- تجزيه و آزمايش -- آموزش برنامه اي ◄ Food -- Analysis -- Programmed instruction
131
مواد غذايي -- تجزيه و آزمايش ◄ Food -- Analysis ◄ مواد غذايي -- تركيب ◄ Food -- Composition
132
مواد غذايي -- تجزيه و آزمايش ◄ مواد غذايي -- تركيب
133
مواد غذايي -- صنعت و تجارت ◄ Food industry and trade ◄ مواد غذايي -- صنعت و تجارت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Food industry and trade -- Study and teaching (Higher)
134
مواد غذايي -- ميكرب شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Food -- Microbiology -- Programmed instruction ◄ بيماري هاي ناشي از غذا -- ميكرب شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Foodborne diseases‪ -- Microbiology -- Programmed instruction ◄ مواد غذايي -- ميكرب شناسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Food -- Microbiogy -- Examinations, questions, etc.(Higher) ◄ بيماري هاي ناشي از غذا -- ميكرب شناسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Foodborne diseases -- Microbiology ‪ -- Examinations, questions, etc. (Higher)
135
مواد غذايي -- نگهداري -- آموزش برنامه اي ◄ Food -- Preservation -- Programmed instruction ◄ مواد غذايي -- نگهداري -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Food -- Preservation -- Examinations, questions, etc (Higher) ◄ مواد غذايي -- نگهداري -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Food -- Preservation -- Study and teaching (Higher)
136
مواد كتابخانه اي -- نگهداري و مرمت -- آموزش برنامه اي ◄ مواد آرشيوي -- نگهداري و مرمت -- آموزش برنامه اي ◄ كتاب -- نگهداري و مرمت -- آموزش برنامه اي
137
مواد مخدر (فقه) ◄ اعتياد ◄ امام خميني ﴿قدس﴾ - خطابه ها
138
موتورهاي درونسوز -- آموزش برنامه اي ◄ Internal combustion engines -- Programmed instruction ◄ موتورهاي درونسوز -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Internal combustion engines -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ موتورهاي درونسوز -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ Internal combustion engines -- Problems, examinations, etc. (Higher)
139
موسسات تحقيقاتي -- ايران -- ارزشيابي ◄ تحقيق -- ايران ◄ آموزش عالي - ارزشيابي ◄ علم و فناوري - ارزشيابي
140
موسسات تحقيقاتي -- ايران -- ارزشيابي ◄ تحقيق -- ايران ◄ پارك هاي علم و فناوري - ارزشيابي ◄ پارك علم و فناوري - ارزشيابي
141
موسسات تحقيقاتي -- ايران -- ارزشيابي. ◄ تحقيق -- ايران.
142
موسوي حداد ، هاشم - سرگذشتنامه
143
موفقيت -- جنبه هاي روانشناسي
144
موفقيت ◄ راه و رسم زندگي ◄ فكر و انديشه
145
موفقيت تحصيلي -- آزمون ها -- آموزش برنامه اي ◄ Academic achievement -- Examinations -- Programmed instruction ◄ آموزش و پرورش -- آزمون ها ◄ Educational tests and measurements ◄ آموزش و پرورش بر مبناي توانش -- آزمون ها -- آموزش برنامه اي ◄ Competency-based educational tests -- Programmed instruction ◄ شاگردان -- ارزشيابي -- آموزش برنامه اي ◄ Students -- Rating of -- Programmed instruction
146
موفقيت تحصيلي -- آزمون ها -- آموزش برنامه اي ◄ شاگردان -- ارزشيابي -- آموزش برنامه اي ◄ آموزش و پرورش بر مبناي توانش -- آزمون ها -- آموزش برنامه اي
147
مولوي، جلال الدين محمدبن محمد، 604 - 672ق . مثنوي -- نقد و تفسير ◄ مولوي، جلال الدين محمدبن محمد، 604 - 672ق مثنوي. برگزيده ◄ شعر فارسي -- قرن 7ق. -- تاريخ و نقد -- آموزش برنامه اي
148
مولوي، جلال الدين محمدبن محمد، 604 - 672ق مثنوي. برگزيده ◄ مولوي، جلال الدين محمدبن محمد، 604 - 672ق . مثنوي -- نقد و تفسير ◄ شعر فارسي -- قرن 7ق. -- تاريخ و نقد -- آموزش برنامه اي
149
ميكرب شناسي -- آموزش برنامه اي
150
ميكرب شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ ميكرب شناسي -- دست نامه هاي آزمايشگاهي -- آموزش برنامه اي
151
ميكرب شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ ميكرب شناسي -- راهنماي آموزشي (عالي)
152
مينرالوگرافي
بازگشت