<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
ناصر خسرو ، 394 - 481ق -- نقد و تفسير ◄ سنائي ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525؟ق. -- نقد و تفسير ◄ Sanai , Majdud ibn - Adam , 1080? - 1150? -- Criticism, interpretation, etc ◄ شعر فارسي -- قرن 5ق. -- تاريخ و نقد ◄ Persian poetry -- 11th century -- History and criticism ◄ شعر فارسي -- قرن 5ق. -- تاريخ و نقد -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Persian poetry -- 11th century -- History and criticism -- Study and teaching (Higher) ◄ شعر فارسي -- قرن 5ق. -- تاريخ و نقد -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Persian poetry -- 11th century -- History and criticism -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ شعر فارسي -- قرن 6ق. -- تاريخ و نقد ◄ Persian poetry -- 12th century -- History and criticism ◄ شعر فارسي -- قرن 6 ق. -- تاريخ و نقد -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Persian poetry -- 12th century -- History and criticism -- Study and teaching (Higher) ◄ شعر فارسي -- قرن 6ق. -- تاريخ و نقد -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Persian poetry -- 12th century -- History and criticism -- Examinations, questions, etc. (Higher)
2
نامه نگاري انگليسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Letter writing, English -- Study and teaching (Higher) ◄ نامه نگاري انگليسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Letter writing, English -- Examinations, questions, etc. (Higher)
3
نامه نگاري عربي -- آموزش برنامه اي ◄ چكيده نويسي -- آموزش برنامه اي
4
نامه نگاري فارسي ◄ نامه هاي فارسي ◄ نثر فارسي
5
نامه نگاري فارسي ◄ نامه هاي فارسي ◄ نثر فارسي
6
نانو تكنولوژي - بررسي ها ◄ نانو فناوري - كاربردها ◄ نانو ◄ Nanotechnology
7
نانو تكنولوژي - توسعه ◄ نانو فناوري- توسعه ◄ فناوري نانو - توسعه - آلمان
8
نانو تكنولوژي - توسعه ◄ نانو فناوري- توسعه ◄ فناوري نانو - توسعه - انگلستان
9
نانو تكنولوژي - توسعه ◄ نانو فناوري- توسعه ◄ فناوري نانو - توسعه ◄ فناوري نانو - آمريكا
10
نانو تكنولوژي - توسعه ◄ نانو فناوري- توسعه ◄ فناوري نانو - توسعه ◄ فناوري نانو - توسعه - اتحاديه اروپا
11
نانو تكنولوژي - توسعه ◄ نانو فناوري- توسعه ◄ فناوري نانو - توسعه ◄ فناوري نانو - فنلاند
12
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ شركت هاي نانو تكنولوژي ◄ نانو - بررسي ها
13
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو
14
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو
15
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - توسعه - آمريكا
16
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - سرمايه گذاري / موانع / راهكارها
17
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - شركتهاي فعال
18
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - كاربردها
19
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - كاربردها - خودرو / خودرو سازي / مكانيك
20
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - مراكز پژوهشي - راهنماها
21
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو - مقالات ISI / اختراعات
22
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو ◄ سرمايه گذاري - نانو ◄ سرمايه گذاران - نانو
23
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو ◄ فناوري نانو - چالش ها
24
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو ◄ فناوري نانو - كاربردها - پزشكي /تشخيص بيماريها / درمان بيماريها / دندان پزشكي/ تصوير برداري
25
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو ◄ نانو ذرات - كاربردها - پزشكي / داروسازي
26
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو ◄ نانو فناوري - آموزش
27
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو ◄ نانو فناوري - آموزش
28
نانو تكنولوژي ◄ نانو فناوري ◄ فناوري نانو- مراكز علمي - راهنماها ◄ فناوري نانو- مراكز پژوهشي - راهنماها
29
نانوتكنولوژي -- آموزش برنامه اي ◄ نانوتكنولوژي -- راهنماي آموزشي(عالي)
30
نانوشيمي -- آموزش برنامه اي ◄ Nanochemistry -- Programmed instruction ◄ نانوساختارها -- آموزش برنامه اي ◄ Nanostructures -- Programmed instruction
31
نثر فارسي
32
نثر فارسي -- سبك -- آموزش برنامه اي ◄ نثر فارسي -- مجموعه ها ◄ ايران -- تاريخ -- متون قديمي تا قرن 14
33
نثر فارسي -- سبك -- آموزش برنامه اي ◄ نثر فارسي -- مجموعه ها ◄ ايران -- تاريخ -- متون قديمي تا قرن 14
34
نثر فارسي -- قرن 6ق
35
نثر فارسي -- قرن 7ق -- آموزش برنامه اي
36
نثر فارسي -- قرن 7ق . -- ترجمه شده به عربي ◄ نثر عربي -- قرن 9ق . -- ترجمه شده از فارسي
37
نثر فارسي -- قرن ق 6 ◄ قرآن - سوره ها از حج تا سوره ناس
38
نثر فارسي ◄ شعر فارسي ◄ داستانهاي فارسي - قرن 11 ق ◄ شيخ بهايي
39
نجوم - رويت ◄ ستاره شناسي - رويت ◄ هلال ماه - رويت ◄ گاهشماري ◄ استهلال
40
نجوم / ستاره شناسي / صور فلكي / صورتهاي فلكي / آسمان / برج
41
نرم افزار -- مهندسي -- آموزش برنامه اي ◄ Software engineering -- Programmed instruction
42
نرم افزار -- مهندسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Software engineering -- Study and teaching (Higher) ◄ نرم افزار -- مهندسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Software engineering -- Examinations, questions, etc. (Higher)
43
نسخ خطي - فهرستها - كتابخانه ملي ◄ نسخ خطي عربي - فهرستها - كتابخانه ملي
44
نسخه شناسي -- مقاله ها و خطابه ها ◄ كتابشناسان ◄ مقاله هاي فارسي ◄ عبدالله انوار - يادنامه
45
نسخه هاي خطي -- ايران -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Manuscripts -- Iran -- History -- Programmed instruction ◄ نسخه هاي خطي -- ايران -- تاريخ -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Manuscripts -- Iran -- History -- Examinations, questions, etc. (Higher)
46
نسخه هاي خطي - فهرستها - مجلس
47
نسخه هاي خطي ◄ نسخه هاي خطي فارسي ◄ نسخه هاي خطي عربي
48
نشريات ادواري -- ايران -- اصفهان -- فهرستها ◄ روزنامه ها - اصفهان ◄ مجلات - اصفهان - فهرستها
49
نشريات ادواري -- نظام هاي كنترل -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Serials control systems‪ -- Management -- Programmed instruction
50
نصر، حسين ، 1312 - .، مقاله ها و خطابه ها
51
نظام الملك ، حسن بن علي ، 408-485ق . سياست نامه -- نقد و تفسير -- آموزش برنامه ا ي ◄ عنصرالمعالي، كيكاوس بن اسكندر، قرن 5ق . قابوس نامه -- نقد و تفسير -- آموزش برنامه ا ي ◄ نثر فارسي -- قرن 5ق. -- تاريخ و نقد -- آموزش برنامه اي
52
نظام هاي اطلاعاتي مديريت -- آموزش برنامه اي
53
نظام هاي اطلاعاتي مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ تجزيه و تحليل سيستم ها -- آموزش برنامه اي
54
نظريه بازيها ◄ آناليز تركيبي
55
نظريه عملگر ها -- آموزش برنامه اي ◄ Operator theory -- Programmed instruction ◄ نظريه عملگر ها -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ Operator theory -- Problems, exercises, etc. (Higher)
56
نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- جنبه هاي سياسي -- آموزش برنامه ا ي ◄ نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- جنبه هاي اقتصادي -- آموزش برنامه اي
57
نفت -- زمين شناسي -- آموزش برنامه اي
58
نقاشي -- نقد و تفسير -- آموزش برنامه اي ◄ Painting -- Appreciation -- Programmed instruction ◄ نقاشي -- تاريخ -- آموزش برنامه اي ◄ Painting -- History -- Programmed instruction
59
نقاشي / نقاشي سه بعدي ◄ رنگ آميزي / سه بعدي
60
نقاشي ايراني ◄ مكتب نقاشي اصفهان ◄ اصفهان - مكتب نقاشي ◄ اصفهان - تاريخ - صفويه
61
نقاشي دورنما ◄ منظره پردازي ◄ اروپا ◄ هنر و معماري
62
نقاشي سه بعدي ◄ تصاوير سه بعدي
63
نقد ادبي -- آموزش برنامه اي ◄ *Literary criticism -- Programmed instruction ◄ ادبيات عربي -- تاريخ و نقد -- آموزش برنامه اي ◄ Arabic literature -- History and criticism -- Programmed instruction
64
نقد ادبي ◄ *Literary criticism ◄ نقدنويسي ◄ Criticism -- Authorship
65
نقش هاي برجسته -- ايران -- تاريخ ◄ Relief (Sculpture) -- Iran -- History ◄ اشياي هنري باستاني -- ايران ◄ Art objects, Ancient -- Iran ◄ نمادها -- ايران -- تاريخ ◄ Mascots -- Iran -- History
66
نقش هاي تزئيني -- تاريخ
67
نقشبنديه ◄ تصوف ◄ اخلاق عرفاني
68
نقشه برداري -- آموزش برنامه اي
69
نقشه برداري -- آموزش برنامه اي ◄ نقشه برداري -- راهنماي آموزشي (عالي)
70
نقشه كشي -- آموزش برنامه اي
71
نقشه كشي ◄ Cartography ◄ نقشه هاي موضوعي ◄ Thematic maps
72
نگارش علمي و فني -- آموزش برنامه اي ◄ نگارش علمي و فني -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ويراستاري -- آموزش برنامه اي ◄ ويراستاري -- راهنماي آموزشي(عالي)
73
نگارش علمي و فني -- آموزش برنامه اي ◄ ويراستاري -- آموزش برنامه اي
74
نگارش علمي و فني -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ نگارش علمي و فني -- آموزش برنامه اي
75
نوجوانان -- روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ روان شناسي تربيتي -- آموزش برنامه اي
76
نورمحمدي ، رضا، 1363 - 1337 ◄ جنگ ايران و عراق ، 1367 - 1359 -- شهيدان -- خاطرات
77
نيروي انساني -- آموزش برنامه اي ◄ آموزش مداوم -- آموزش برنامه اي ◄ نيروي انساني -- مديريت -- آموزش برنامه اي
78
نيروي انساني -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Manpower planning -- Programmed instruction ◄ كارآمدي سازماني -- ارزشيابي ◄ Organizational effectiveness -- Evaluation ◄ نيروي انساني -- مديريت -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام ◄ Manpower planning -- Religious aspects‪ -- Islam ◄ نيروي انساني -- مديريت -- ارزشيابي ◄ Manpower planning -- Evaluation ◄ كاركنان -- ارزشيابي ◄ Employees -- Rating of
79
نيروي انساني -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Manpower planning -- Programmed instruction ◄ نيروي انساني -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها(عالي) ◄ Manpower planning -- Examination, question, etc. (Higher) ◄ سازمان هاي دولتي -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Administrative agencies -- Management -- Programmed instruction ◄ سازمان هاي دولتي -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها(عالي) ◄ Administrative agencies -- Management -- Examinations,questions,etc(Higher)
80
نيروي انساني -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Manpower planning -- Programmed instruction ◄ نيروي انساني -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها(عالي) ◄ Manpower planning -- Examination, question, etc. (Higher) ◄ نيروي انساني -- مديريت -- مطالعات تطبيقي ◄ Manpower planning -- Comparative studies
81
نيروي انساني -- مديريت ◄ بهره وري
82
نيمه هادي ها -- آموزش برنامه اي ◄ Semiconductors -- Programmed instruction ◄ فيزيك حالت جامد -- آموزش برنامه ا ي ◄ Solid state physics -- Programmed instruction
بازگشت