<< كتابهاي عربي ديجيتال >>
<< بر اساس عنوان >>
1
‎English - Arabic and Arabic - English dictionary
بازگشت