<< هنر و معماري >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تأثير بزرگراه هاي درون شهري در تغيير منظر شهري تهران
2
تأثير متقابل الگوهاي رفتاري در احياي هويت محيط شهر (مطالعه موردي محدوده ورودي سنندج)
3
تأثير معماري و شهر بر ارزش هاي فرهنگي
4
تأثير نقاشي ايراني بر نقاشي هند در ادوار مختلف در سرزمين هاي شمال و دكن هند
5
تأويل نقوش نمادين طاووس و سيمرغ در بناهاي عصر صفوي
6
تابلوهاي تبليغاتي و طراحي صحنه شهري
7
تاثير ادبيات حماسي فارسي بر نگارگري ايراني
8
تاثير ايدئولوژي صفويان بر منبت كاري دوران حكومت شاه طهماسب
9
تاثير بازنده سازي كاروانسراهاي ميان راهي در احياء جاده ابريشم
10
تاثير تخريب محله غربت بر سرمايه اجتماعي اهالي محله خاك سفيد
11
تاثير تصاوير چاپ سنگي بر نقاشي معاصر ايران
12
تاثير حركت بر شكل فضاهاي داخلي موزه
13
تاثير خارج برهنر معاصر ايران
14
تاثير دما ، رطوبت و زمان در خزش فشاري بخش تاخورده فرش دستباف
15
تاثير سبك نقاشان عهد صفوي بر طراحي پارچه هاي اين دوره
16
تاثير سفرنامه هاي فرانسوي مربوط به ايران بر ذهنيت خوانندگان در قرن هجدهم
17
تاثير سنتهاي تصويري ساساني بر نگارگري مكتب شيرازدر عهد آل اينجو
18
تاثير شرايط محيطي ساختمانهاي بلند بر كودكان و نوجوانان
19
تاثير طراحي داخلي فروشگاه بر مشتري
20
تاثير طراحي شهري در پيشگيري و كاهش جرايم و نابهنجاريها
21
تاثير قوانين شهرسازي و مديريت شهري در سيماي پايتخت فرانسه
22
تاثير معماري ايراني- اسلامي بر انگاره ادراكي گردشگران اروپايي از مقصد ايران
23
تاثير نقش مايه هاي جانوري منسوجات ساساني بر نقوش پارچه هاي بين النهرين
24
تاثير نقوش ايراني بر هنر قلمكاري هند در دوره صفوي
25
تاثير نور و رنگ در معماري داخلي فضاهاي اداري
26
تاثير نوع گره برخواص فيزيكي فرش: ضخامت كف فرش ؛ ارتفاع پرز و طول فرش
27
تاثير هنر ملل تابعه امپراتوري هخامنشيان بر روي هنر ومعماري آنها
28
تاثيرات اوكيو- ئه بر نقاشي اروپائي
29
تاثيرات نئوكلاسيك در نقاشي دوره قاجار
30
تادائو آندو : جادوي نور و خلوص
31
تاريخ حرفه معماري داخلي
32
تاريخ شكل گيري موسيقي در ايران
33
تاريخ شناسي معماري ايران
34
تاريخ شهر و شهرنشيني درايران
35
تاريخ معماري موزه
36
تاريخ معماري و بناهاي اسلامي ايراني 1400 سال
37
تاريخ معماري، شهرسازي، و باغ سازي در اروپا
38
تاريخ نقاشي در مغرب زمين : هنر فلاندري قرن 17
39
تاريخ هنر ايران
40
تاريخ هنر نقاشي و آغاز صورت نگاري در دوره صفويه
41
تاريخچه بيمارستان ، برگرفته از دايره المعارف بريتانيكا
42
تاريخچه پل برگرفته از دايره المعارف بريتانيكا
43
تاريخچه پلهاي فلزي
44
تاريخچه ساختمان هاي بلند در جهان
45
تاريخچه ي پارچه بافي در ايران باستان
46
تاريخي مرده در موزه هاي مدرن
47
تاريكي مقدس (تاميل نادو ، هندوستان )1010 ميلادي : مطالعه نور در معبد هندويي بريهدشوره ، تانجوره
48
تالار عاشورا در موزه مردم شناسي كاخ گلستان
49
تالار موسيقي نيكولو پاگانيني
50
تاملي بر شهرسازي دوره پهلوي اول ﴿مطالعه موردي : شهر يزد ﴾
51
تاملي بر مفهوم شهر اسلامي در شهرهاي نوبنياد سده هاي آغازين اسلام ﴿از مدينه النبي تا سامرا ﴾
52
تاملي برشيوه ارزشيابي و داوري دردانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آلايد استراليا
53
تاملي به تداوم دوگانگي (اندرون - بيرون ) : فضا در معماري مسكوني مدرن ايران
54
تاملي در تبعات رشد كمي دوره كارشناسي معماري در دانشگاههاي كشور
55
تاملي در مباني نظري هنر و زيبايي پديدارشناسي و هنر
56
تاويل و تفسير معاني نمادين نقش مايه ماهي در قالي هاي دوره صفويه با نظر به مثنوي معنوي مولانا
57
تبادل فرهنگي در دوره صفويه از زبان هنر و معماري
58
تبارشناسي حضور شهر در سينما
59
تبديل انبار به فضاي نمايشگاه كبك
60
تبليغات محيطي رسانه اي جديد در گرافيك رسانه اي
61
تبين پروفيل گردشگران نوزوزي استان مازندران رويكرد آسيب شناسانه
62
تبيين پروفايل گردشگران نوروزي استان مازندران - رويكرد آسيب شناسانه
63
تبيين ريشه هاي نونگارگري در چهار مدرسه
64
تبيين مدل هويت مكان-حس مكان و بررسي عناصر و ابعاد مختلف آن،نمونه موردي:پياده راه شهر ري
65
تبيين مفهوم گذار در مباني هويت تمدن ايراني
66
تبيين و تدوين گرايش هاي معماري معاصر ايران پس از انقلاب اسلامي: مطالعه معماري سال هاي 1358-1360 شهر تهران
67
تجدد و گفت وگو در معماري معاصر ايران
68
تجربه توانمندسازي سكونت گاههاي غيررسمي در مراكش
69
تجربه هاي بصري انسان پيش از تاريخ
70
تجربه هاي حسي-عاطفي زنان در محيط شهر
71
تجربه ي فضايي كاملا متفاوت در پالم بيچ
72
تجزيه و تحليل تزيينات درب فلزي ورودي مدرسه چهار باغ اصفهان
73
تجزيه و تحليل و طبقه بندي آثاررضا عباسي با تاكيد برمنابع عصراو
74
تجلي آيات و اذكار در نگارگري اسلامي ايران
75
تجلي اسماء مقدس در تزئينات معماري امام زادگان و مقابر سده هاي چهاردهم/هشتم شهر قم
76
تجلي انسان در نگارگري بهزاد
77
تجلي توصيف هاي قرآن از طبيعت در نگاره هاي طبيعت گرايانه كمال الدين بهزاد
78
تجلي طرح و نقش منسوجات چيني در هنرهاي ايلخاني
79
تجلي فرش و قالي در ادبيات كودك ايران﴿بررسي موردي: سفر به شهر سليمان﴾
80
تجلي مفهوم حركت در معماري معاصر ايران
81
تجلي نظم جهاني و نشانه برداري از آن در معماري سنتي ايران
82
تجلي نقوش گرفت و گير در فرش دوره صفوي
83
تجلي نماد گردونه خورشيد ﴿﴿ مهرانه﴾﴾ در قالي هاي ايل قشقايي
84
تجلي هنر معماري اسلامي ايران در شبه قاره هند: مورد مطالعه تاج محل
85
تحرك و پويايي در آثار لندآرت
86
تحليل آماري تاثير رنگ سالن امتحانات بر مولفه هاي روانشناختي دانشجويان
87
تحليل اثر تغييرات كالبدي عناصر شاخص محله بربافت عودلاجان
88
تحليل بر جايگاه و دگرگوني شاخصهاي مسكن شهري در ايران
89
تحليل تابلوي سفيران اثر هولباين بر اساس نظريه پانوفسكي
90
تحليل تطبيقي طراحي شهري و رفتارهاي مجرمانه: مطالعه نوشهرسازي و نظريه فضاي قابل دفاع در ارتباط با جرم
91
تحليل تكوين فرهنگ هاي مفرغ قديم در شمال غرب ايران
92
تحليل رفتار انتخاب مسير توسط گردشگران در بازار تاريخي تبريز
93
تحليل ساختار باغ هاي ايراني
94
تحليل سطح پايداري شهري در سكونتگاه هاي غيررسمي (مورد: شهر سنندج ﴾
95
تحليل شاخص هاي كيفي اقتصادي - اجتماعي مبتني بر مطالعات و مشاهدات ميداني در راستاي شناسايي محلات غير رسمي
96
تحليل فرايند ادراك محيط باغ ايراني بر اساس نظريه روانشناسي بوم شناختي
97
تحليل فرمال فضاي شهري و پايه هاي فلسفي آن
98
تحليل فضايي سطح بندي و برنامه ريزي مراكز اقامتي با استفاده از شاخص توسعه گردشگري (TDI)
99
تحليل فضايي، سطح بندي و برنامه ريزي مراكز اقامتي با استفاده از شاخص توسعه گردشگري ﴿TDI)
100
تحليل محيط شهري از رويكرد كيفيت بصري
101
تحليل مفاهيم عينيت گرايي و ذهنيت گرايي در نگارگري ايراني بواسطه بررسي جايگاه پرسپكتيو
102
تحليل نابرابري فضايي در محيطهاي پيرا شهري
103
تحليل نقش عوامل طبيعي در توزيع فضايي محوطه هاي نو سنگي و مس و سنگ شهرستان اردل،چهار محال و بختياري
104
تحليل نقش مسائل اجتماعي در ناامني شهرها از ديدگاه اسلام
105
تحليل و ارزيابي معماري جمعي بر مبناي شاخص هاي احساس جمعي
106
تحليل و ارزيابي مكانگزيني فضاهاي آموزشي شهر اصفهان
107
تحليل و امكان سنجي الگوي حكمراني خوب درايران با تاكيد برنقش دولت
108
تحليل و بررسي خوشنويسي بوستان سعدي موزه ملي ملك ﴿ به خط سلطان علي مشهدي و بررسي صحت رقم آن﴾
109
تحليل و بررسي ساختمان كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان
110
تحليل و بررسي ساختمان موزه ي آبگينه و سفالينه ي تهران
111
تحليل واقع گرايي در نگارگري ايراني از دوره تيموري تا قاجار
112
تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده جهاني شدن
113
تحليلي بر بازنمايي زن در نقاشي معاصر ايران
114
تحليلي بر رابطه سرانه كاربرهاي زمين و اندازه شهر در طرحهاي جامع شهرهاي ايران
115
تحليلي بر روابط اقليم و گردشگري
116
تحليلي بر روند نقاشي نوگرا در دوسالانه هاي نقاشي تهران از 1337 تا 1345
117
تحليلي بر سكونت گاههاي اميد و ياس در كلان شهرهاي جهان در حال توسعه با رويكردي اقتصادي
118
تحليلي بر ماهيت نقاشي هاي غاري پيش از تاريخ اروپا
119
تحليلي چند بر قاليچه ها ي عرب جني فارس
120
تحول پارسونز از فرايند تحول تجربه زيبا شناسانه
121
تحول پديدار شناختي خط - نقاشي از منظر نشانه - معنا شناختي با مطالعه موردي پنج اثر
122
تحول خط بنايي در معماري صفويه با تاكيد بر تزئينات كتيبه اي مسجد حكيم اصفهان
123
تحول در محيطهاي كار
124
تحول كاربرد تزئين در سوزن دوزي بلوچ و تركمن به شيوه سنتي و مدرن
125
تحول كاركردهاي فرهنگي فضاهاي شهري تهران
126
تحول معماري در ايران در سالهاي 1320-1357 ﴿1940-1978﴾
127
تحول معماري مسكن ايراني در دهه هاي نخست قرن
128
تحول منظره در نگارگري ايران
129
تحول و تداوم مفهوم شهر
130
تحولات مفهوم شهر جلفا
131
تحولات مفهوم طبيعت و نقش آن در شكل گيري فضاي معماري
132
تخريب اثر تاريخي حمام خسروآقا
133
تخصيص فضاهاي هتل
134
تخيل در معماري
135
تدوين شاخص هاي موثر بر گونه شناسي بافت شهري
136
تدوين شكل و دشواريهاي معماري معاصر ايران
137
تذهيب در هنر كتاب آرايي ايران
138
تر و تميز و معاصر
139
تراكم در شهرسازي : آشنايي با مباني و روش هاي برنامه ريزي
140
تراكم درطرحهاي شهري : ديدگاهي نظري در شناخت مسئله ، عوامل و آثار
141
ترانه و شعر گونه هاي قالي بافان روستاي ابيانه
142
ترجمه احساسات كاربران به خصوصيات محصول در طراحي (مطالعه موردي: ساعت مچي زنانه)
143
ترديد در وجود تلقي جهان شمول از عقلانيت دررويه هاي شهر سازي
144
ترديد و پرسش،پرسش و ترديد
145
تركيب آب و سنگ, طراحي آب نما در فضاهاي شهري
146
ترمينال جديد فرودگاه مادريد ريچارد راجرز و همكاران
147
ترمينال هاي موقت
148
تزئينات پيش ساخته در گنبد سلطانيه در قرن هشتم هجري قمري
149
تزئينات طلاكاري حرم مطهر مولاي متقيان امام علي (ع) در نجف اشرف
150
تزئينات كتيبه اي آستان مقدس قم
151
تزئينات كتيبه اي بقعه شاه نعمت الله ولي در ماهان كرمان
152
تزيين در معماري و هنر ايران (دوره اسلامي با تاكيد بر مساجد)
153
تزيينات معماري و بازتاب آن در نقاشي ايراني
154
تزيينات نقاشي كاخ هشت بهشت
155
تشكيل نهاد اجتماعي محله ، گام نخست در تحقق اهداف، توانمند سازي ، بافت هاي غير رسمي
156
تصادم فرهنگي
157
تصفيه پسابهاي رنگرزي خامه فرش دستبافت با استفاده از نانوغشاها
158
تصوري تازه از معماري
159
تصوير بهشت در هنر اسلامي
160
تصوير سازان برجسته جهان
161
تصوير شاهانه و بازنمايي قدرت در قاجاريه - مطالعه تطبيقي هنر در دوره فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه قاجار و گفتمان قدرت
162
تصوير يك جهان يا بحثي درباره هنر ايران
163
تصويرسازي تبليغاتي
164
تصويرهاي ذهني و مفهوم مكان
165
تصويري از مراكش و تاثيرات معماري اسلامي در فرهنگ آفريقا :در لابلاي هزار توي شهرها
166
تطبيق تصوير آرايي نقاشي يوسف و زليخا با شعري از بوستان سعدي
167
تطبيق شكل درخت در طبيعت با آثار نگارگري ايراني
168
تعامل بينا متني تصويرهاي دره از كمدي الهي با نسخه مصور معراج نامه شاهرخي
169
تعامل جادويي معماري و سينما
170
تعامل خط و نقش در قالي هاي سده هاي نوزدهم, بيستم/سيزدهم, چهاردهم
171
تعامل خط و نقش در قاي هاي سده سيزدهم، چهاردهم، نوزدهم ، بيستم
172
تعامل معماري و شعر فارسي در بناهاي عصر تيموري و صفوي
173
تعامل نقش مايه ها و ويژگي هاي هنري مكاتب نگارگري ايراني با نظري به نگاره هاي "گذر سياوش از آتش"
174
تعاملات مشترك ميان آفرينندگان و مخاطبان نخل ماتم
175
تعريف شهر در بريتانيا
176
تعين ظرفيت پذيرش گردشگري در مناطق كويري و بياباني ايران نمونه موردي شهداد ؛ مرنجاب ؛ بند ريگ و مصر؛فرحزاد
177
تعيين پراكنده رويي شهري بر اساس شاخص تراكم ساختماني مطالعه موردي شهر يزد
178
تعيين عوامل سازه اي / ساختماني موثر در آسيب پذيري بافت كهن شهري زنجان
179
تعيين محدوده آسايش حرارتي در شرايط آب و هواي خشك (مطالعه موردي : شهر يزد)
180
تعيين مزيت نسبي و شناسايي بازارهاي هدف فرش دستبافت ايران
181
تغيير خط سير توليد ريز تيغه ها از فراپارينه سنگي به نو سنگي در شهر ايذه،شمال شرق خوزستان
182
تغييرات در صنعت ساختمان ايران
183
تفاوت نوآوري و نوگرايي در هنر با رويكردي به نقاشي معاصر در ايران
184
تفكر طراحي و الگوهاي فرآيندي آن
185
تفكر مدرن در شكل گيري مجسمه هاي نگين الكساندر كالدر (نيمه دوم قرن بيستم)
186
تقابل طبيعت و فرهنگ در نگاره «زال و سيمرغ» (تحليل نشانه شناختي تصويري از شاهنامه طهماسبي)
187
تقدم معماري بر سازه
188
تقديرشدگان گروه عمومي : تالار آبي آبسار ، اصفهان
189
تقديرشدگان گروه مسكوني : خانه بازسازي شده در زنجان
190
تقديرشدگان گروه مسكوني : ساختمان مسكوني دستور ، تهران
191
تقليد از مكاتب غربي گرهي را نميگشايد:نقاشي سقاخانه...
192
تك چهره هاي فتحعلي شاه (با تاكيد بر آثار مهر علي نقاش باشي فتحعلي شاه)
193
تكميل ويتراهاوس
194
تكنولوژي و هنر تصويري
195
تكنيك قنات و نقش آن در شكل گيري و توسعه اوليه سكونتگاه هاي ايران
196
تكنيك هاي كاربردي پرسپكتيو :آموزش اسكيس
197
تكنيكهاي خلاقيت
198
تكيه و حسينيه
199
تلاش براي احياء كميته ملي ايكوموس ايران
200
تلفيق هنر و هفت رشته خاص در مطالعات اجتماعي
201
تلگرافخانه هاي تهران و رشت
202
تماشاگه راز: نگاهي به دومين نمايشگاه دوسالانه نگارگري ايراني اسلامي
203
تمدن دره سند﴿ قسمت پنجم﴾
204
تمدن كاپادوكيا : آغوش زمين ، بارش باران ، پردازش نور ، نوازش باد
205
تناسب ها و تجانس هاي نور در سينما و معماري
206
تناسب و تركيب در كتيبه محراب مسجد جامع تبريز
207
تنزل نما به پوسته اي تزييني در بناهاي مسكوني
208
تهران و تروكادرو
209
توالي منطقي فعاليت ها براي ارائه طرح مرمت
210
توانايي اجتماعي پايه اي براي توسعه شهري و منطقه اي
211
توانمند سازي در اسكان غير رسمي - تجربه زاهدان
212
توانمند سازي معابر و محلات شهري دربرابر بزهكاري از طريق طراحي محيطي
213
توانمندسازي حاشيه نشينان در فرآيند بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري
214
توجه به وجه معرفتي در تاريخ هنر
215
توريسم عشايري ، فرصتي كارآفرينانه در صنعت توريسم كشور
216
توسعه اجتماع - محور ﴿cdd): سازوكاري براي ساماندهي سكونت گاههاي غير رسمي
217
توسعه پايانه جنوبي فرودگاه سياتل، واشنگتن
218
توسعه پايدار حمل ونقل شهري از طريق حسابرسي هزينه هاي بيروني
219
توسعه پايدار شهري بر پايه حمل و نقل عمومي
220
توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري در قرن بيست و يكم
221
توسعه روستاي اوين
222
توسعه سالن چندمنظوره مجتمع شركت ملي نفت ، محمودآباد
223
توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران
224
توسعه صنعتي مناطق وعوامل موثر در مكان يابي فعاليت صنعتي بزرگ
225
توسعه محله اي مشاركت مبنا و مشاركت محور
226
توسعه هاي شهري امروز, بافت هاي فرسوده آينده
227
توسعه ي اقتصادي صنعت گردشگري در ايران و مقايسه ي آن با كشورهاي منطقه سند چشم انداز
228
توسعه يافتگي و عدالت اجتماعي شهر تهران
229
تولد دوباره كتابخانه اسكندريه
230
تولوز لوترك:برگرفته از فيلم زندگي و آثار تولوزلوترك
231
توليد انيميشن و كارت هاي گرافيك مدرن
232
توليوپريكولي؛ نقاش و تصويرگر
بازگشت