شماره ركورد :
48
عنوان :
بررسي ساختار و زواياي ديد باغ ايراني در نگارگري باغي و قالي هاي باغي دوران صفويه
پديدآور :
مهدي محمدزاده/ سونيا نوري
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
نشريه باغ نظر/ ش52/ سال چهاردهم
محل نشر و توليد :
تهران
تاريخ نشر و توليد :
مهر1396
كليد واژه ها :
باغ ايراني/ قالي باغي/ باغ در نگارگري/ هنرصفوي.
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت