شماره ركورد :
49
عنوان :
شناسايي انواع محوطه هاي باز و عملكرد آنها در باغ هاي تاريخي بيرجند
پديدآور :
لادن اعتضادي/ lحمدجواد بينا
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
نشريه باغ نظر/ ش47/ سال چهاردهم
محل نشر و توليد :
تهران
تاريخ نشر و توليد :
ارديبهشت 1396
كليد واژه ها :
منظرمحوطه هاي باز/ باغ هاي تاريخي بيرجند/ حياط/ سكونت/ تفرج/ حياط اندروني
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت