شماره ركورد :
50
عنوان :
باغ ايراني هستيِ نوشونده
پديدآور :
مهدي شيباني/ سيدامير هاشمي زادگان
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
نشريه باغ نظر/ ش45/ سال سيزدهم
محل نشر و توليد :
تهران
تاريخ نشر و توليد :
اسفند1395
كليد واژه ها :
باغ ايراني/ فهم انسان از ساز وكار هستي/ قدسي/ هستي مدام نوشونده/ خرد و شهود
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت